ദീർഘകാല മെമ്മറിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തികൾ സങ്കീർണ്ണമായ ഒരു പ്രക്രിയയെ ഞങ്ങൾ പരാമർശിക്കുന്നു വീ.കെ., സ്റ്റോർ e വീണ്ടെടുക്കുക വിവരങ്ങൾ:

 • la എൻകോഡിംഗ് സംഭരിക്കേണ്ട വിവരങ്ങളുടെ പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ്,
 • ഈ പദം ഉപയോഗിച്ച് ഏകീകരണം പ്രാതിനിധ്യങ്ങൾ സംഭരിക്കുമ്പോൾ അവ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് റഫറൻസ് നൽകുന്നത്.

ഒരു ദീർഘകാല മെമ്മറി ഉപയോഗപ്രദമാകണമെങ്കിൽ, അത് വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നത് വ്യക്തമാണ്. (ബാനിച്ച്, 2004).

ഒരു രോഗി ന്യൂറോ സൈക്കോളജിക്കൽ വിലയിരുത്തലിന് വിധേയമാകുമ്പോൾ, ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു പ്രശ്നം കൃത്യമായി ദീർഘകാല മെമ്മറിയെക്കുറിച്ചാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ക്ലിനിക്കിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിലെത്തിയ വ്യക്തിക്ക് താൻ ഏതുതരം കമ്മിയാണ് അനുഭവിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമായി പറയാൻ കഴിയും (ശരിക്കും ഒരു കമ്മി ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക). രോഗി എന്താണ് റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുന്നതെന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടതും (നിർദ്ദിഷ്ട ചോദ്യങ്ങളുമായി ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ അവനെ നയിക്കുന്നതും) പരാതിക്കാരന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ നിർദ്ദിഷ്ട പരിശോധനകൾക്ക് വിധേയമാകുന്ന മെമ്മറി ഏത് മേഖലയിലാണെന്ന് മനസിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും ക്ലിനിക്കാണ്.


എന്നതിലെ ലേഖനം പോലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള പരിശോധന, ദീർഘകാല മെമ്മറിയുടെ വിവിധ ഘടകങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനായി ടെസ്റ്റുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് നിർമ്മിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു, ഒരു പരിശോധനയിൽ ഒരിക്കലും ഒരു വൈജ്ഞാനിക പ്രവർത്തനം മാത്രം ഉൾപ്പെടുന്നില്ലെന്നും എന്നിരുന്നാലും പട്ടിക സമഗ്രമായിരിക്കില്ലെന്നും മനസിലാക്കുക.

എല്ലാ ദീർഘകാല മെമ്മറി ഘടകങ്ങളെയും അവയുടെ പരസ്പര ബന്ധങ്ങളെയും വിവരിക്കാൻ കഴിയുന്ന സൈദ്ധാന്തിക മാതൃകയിൽ ഒരു കരാറും ഇല്ലെങ്കിലും, ഏറ്റവും പൊതുവായി പങ്കിട്ട ഉപവിഭാഗത്തെ വിവരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഹ്രസ്വമായി ശ്രമിക്കുന്നു, അതുവഴി ഈ വർഗ്ഗീകരണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നമുക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ ഗ്രൂപ്പുചെയ്യാൻ കഴിയും.

ദീർഘകാല മെമ്മറി സാധാരണയായി രണ്ട് വലിയ ശാഖകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു:

- സ്പഷ്ടമായ (ബോധപൂർവമോ പ്രഖ്യാപനപരമോ)

- സൂചിപ്പിക്കയല്ലാതെ (അബോധാവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഖ്യാപിതമല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നടപടിക്രമം).

ആദ്യ ശാഖയെക്കുറിച്ച്, പരമ്പരാഗതമായി മെമ്മറിയിലെ ഒരു ഉപവിഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു ധ്വനി (വസ്തുതകളുടെയും സംഭവങ്ങളുടെയും സന്ദർഭോചിതമായി അവ സംഭവിച്ച സ്ഥലത്തിന്റെയും സമയത്തിന്റെയും മെമ്മറി), സെമാന്റിക്കുകൾക്കും (ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതുവായ അറിവ്) കൂടാതെ തിരിച്ചറിയല് (സ്‌പെയ്‌സ്-ടൈം അർത്ഥങ്ങളില്ലാത്ത മുൻ അനുഭവം ഇല്ലാതെ, വീണ്ടും എന്തെങ്കിലും അനുഭവിക്കുന്നതിനുള്ള പരിചയം).

ഇം‌പ്ലിസിറ്റ് മെമ്മറി സാധാരണയായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു പ്രാരംഭം, ഇത് പെർസെപ്ച്വൽ സിസ്റ്റത്തിനുള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ഉദാഹരണത്തിന് മുമ്പ് കണ്ട വാക്കുകൾ പൂർ‌ത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള സ with കര്യത്തോടെ, അവയിൽ‌ നിന്നും ആരംഭിക്കുന്നു, കൂടാതെ നടപടിക്രമ മെമ്മറി, അതായത്, മോട്ടോർ ആക്റ്റിനെക്കുറിച്ച് അവബോധമില്ലാതെ സൈക്കിൾ ഓടിക്കുന്നതിനോ കാർ ഓടിക്കുന്നതിനോ ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്ന ഒന്ന് (സ്ട്രോസ് മറ്റുള്ളവരും., 2006).

ന്യൂറോ സൈക്കോളജിക്കൽ ഫീൽഡിൽ വിവിധ ദീർഘകാല മെമ്മറി സിസ്റ്റങ്ങളുടെ വിശാലമായ ആവിർഭാവം പ്രകടമാണെങ്കിലും വ്യക്തമായ മെമ്മറി കഴിവുകൾ മാത്രം വിലയിരുത്താൻ ക്ലിനിക്കുകൾ പ്രവണത കാണിക്കുന്നു (റാബിൻ മറ്റുള്ളവരും, 2005) കൂടാതെ, വ്യക്തിഗത പ്രൊഫഷണലിന്റെ തയ്യാറെടുപ്പിനപ്പുറം, ഇത് ഭാഗികമായി കാരണമാകുന്നു ഇൻ‌പ്ലിസിറ്റ് മെമ്മറിയ്‌ക്കായുള്ള പരിശോധനകളുടെ ആകെ അഭാവം, കുറഞ്ഞത് ഇറ്റാലിയൻ പനോരമയിൽ.

വിവിധ ദീർഘകാല മെമ്മറി സിസ്റ്റങ്ങളുടെ വിശാലമായ ആവിർഭാവം പ്രകടമാണെങ്കിലും, ന്യൂറോ സൈക്കോളജിക്കൽ ഫീൽഡിലെ വ്യക്തമായ മെമ്മറി കഴിവുകൾ മാത്രം വിലയിരുത്താൻ ക്ലിനിക്കുകൾ പ്രവണത കാണിക്കുന്നു.

വിവിധ ദീർഘകാല മെമ്മറി സബ്ഡൊമെയ്നുകൾക്കായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ചില പരിശോധനകൾ പരിഗണിക്കാൻ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം.

എപ്പിസോഡിക് മെമ്മറി. പരീക്ഷണാത്മക വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന്, കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ട മേഖലയാണിത്. എന്നിരുന്നാലും, ഈ പ്രദേശത്ത് വരുന്ന പരിശോധനകൾക്കിടയിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറയണം. ഒരു പാട്ടിന്റെ പുന en ക്രമീകരണം ആവശ്യമുള്ള ടെസ്റ്റുകളെക്കുറിച്ചും (ഇതിനകം അർത്ഥവത്തായ രീതിയിൽ ഓർഗനൈസുചെയ്‌തിരിക്കുന്നു), വേഡ് ലിസ്റ്റുകളുടെ പുന en ക്രമീകരണം ആവശ്യമുള്ളവയെക്കുറിച്ചും (ഒപ്പം സജീവമായി പുന organ സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്) ഓർമിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ, വളരെ നിസ്സാരമായി, ചില ടെസ്റ്റുകൾ വാക്കാലുള്ള ഘടകങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക, മറ്റുള്ളവ വിഷ്വൽ, വിസുവോ-സ്പേഷ്യൽ എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. ആന്റിഗ്രേഡ് മെമ്മറി വിലയിരുത്തുന്ന ടെസ്റ്റുകളും റിട്രോഗ്രേഡ് മെമ്മറി വിലയിരുത്തുന്ന ടെസ്റ്റുകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും കുറച്ചുകാണരുത്.
ന്റെ പരിശോധനകളിൽ എപ്പിസോഡിക് മെമ്മറി ഇനിപ്പറയുന്നവ ഞങ്ങൾ പതിവായി കണ്ടെത്തുന്നു (ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടവയുടെ വിവരണം ഞങ്ങൾ നൽകുന്നു):

 • ബാബ്‌കോക്കിന്റെ കഥ. ഒരു രോഗിക്ക് ഒരു ഹ്രസ്വ വാചകം വായിക്കുന്ന ദീർഘകാല പഠന പരിശോധന, അത് ഉടൻ തന്നെ മിനിറ്റുകൾക്ക് ശേഷം ആവർത്തിക്കേണ്ടിവരും. അതിന്റെ നിരവധി പതിപ്പുകൾ ഉണ്ട്. ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ഭരണനിർവ്വഹണത്തിന് നന്ദി.
 • ഗദ്യ മെമ്മറി (ENB-2). മുമ്പത്തേതിന് സമാനമായ ടെസ്റ്റ്, ബാറ്ററിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഹ്രസ്വ ന്യൂറോ സൈക്കോളജിക്കൽ പരീക്ഷ 2. 15 മുതൽ 96 വയസ്സ് വരെ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യൽ, പെട്ടെന്നുള്ളതും മാറ്റിവച്ചതുമായ തിരിച്ചുവിളിക്കലിനായി പ്രത്യേക സ്കോർ നേടുക, എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമായ ബാറ്ററിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുക, വിപണിയിലെ മറ്റുള്ളവരുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ വളരെ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു. മറുവശത്ത്, ഇതിന് ഒരു കട്ട്-ഓഫ് മാത്രമേയുള്ളൂ (അഞ്ചാമത്തെ ശതമാനത്തിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു), അതിനാൽ അതിർത്തിയിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താതിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
 • ആഖ്യാന മെമ്മറി (NEPSY-II). ബാബ്‌കോക്കിന്റെ കഥയ്‌ക്ക് സമാനമായതും എന്നാൽ രോഗിക്ക് വായിക്കുന്ന വിവര തരത്തിനായി കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണവും പ്രായപരിധി അടിസ്ഥാനമാക്കി രണ്ട് വ്യത്യസ്ത തരം ഉദ്ധരണികളോടെയും പരിശോധിക്കുക (4 -10 വയസ്; 11 - 16 വയസ്). സ and ജന്യവും ഗൈഡുള്ളതുമായ പുന en പ്രവൃത്തി റിഹേഴ്സലുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു, പക്ഷേ മാറ്റിവച്ച വീണ്ടെടുക്കൽ ഇല്ല പേരുള്ള ഒരു ബാറ്ററിയിൽ ഇത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു നെപ്സ്യ്-രണ്ടാമൻ.
 • റേയുടെ 15 പദ പരിശോധന. വാക്കാലുള്ള പഠന ശേഷിയും മെമ്മറിയും വിലയിരുത്തലാണ് ഈ പരിശോധനയുടെ ലക്ഷ്യം. ഇത് 20 മുതൽ 89 വയസ്സുവരെയുള്ള പ്രായപരിധി ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, കൂടാതെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഏകദേശം 10-15 മിനിറ്റ് എടുക്കും. രോഗിയുടെ വൈജ്ഞാനിക പ്രവർത്തനം നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള പരിശോധനയുടെ വിവിധ ആവർത്തനങ്ങളിൽ പഠന പ്രഭാവം കുറയ്ക്കുന്ന 3 സമാന്തര ഫോമുകൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. പരിശോധന ഉയർന്ന ആന്തരിക സ്ഥിരത സ്‌കോറുകൾ കാണിക്കുന്നു (വാൻ ഡെൻ ബർഗ്, 1999), മതിയായ ടെസ്റ്റ്-റിസ്റ്റസ്റ്റ് വിശ്വാസ്യത (മിത്രുഷിന & സാറ്റ്സ്, 1991) കൂടാതെ മോശം പഠന ഫലവും (മിത്രുഷിന & സാറ്റ്സ്, 1991). അവസാനമായി, ഇതിന് നല്ല പാരിസ്ഥിതിക സാധുതയുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, പ്രത്യേകിച്ചും വ്യത്യസ്ത വൈകല്യങ്ങളുള്ള രോഗികളുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലെ പ്രവർത്തനത്തെ സംബന്ധിച്ച്സ്ട്രോസ് മറ്റുള്ളവരും., 2006).
 • പദ ലിസ്റ്റുകൾ പഠിക്കുന്നു
 • ഉടനടി മാറ്റിവച്ച വാക്കുകളുടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ (BVN 5-11; BVN 12-18). ഇത് ബുഷ്കെ-ഫുൾഡിന് സമാനമായ ഒരു പരീക്ഷണമാണ്, ഇത് ഉത്തേജക തരത്തിലും അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ രീതിയിലും. ടാർഗെറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കുട്ടികൾക്കും 5 നും 11 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഇത് രണ്ടാമത്തേതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് (BVN 5-11) കൂടാതെ 12 നും 18 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവർ (BVN 12-18). ബുഷ്കെ-ഫുൾഡിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, മെമ്മറിയിൽ കൂടുതലോ കുറവോ സ്ഥിരതയുള്ള വാക്കുകൾ ഇത് കണക്കിലെടുക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ ഉടനടി പരിശോധനയിലും മാറ്റിവച്ച പരിശോധനയിലും ആകെ വാക്കുകളുടെ എണ്ണം മാത്രമാണ്.
 • വാക്കുകളുടെ സ re ജന്യ പുന re പ്രവൃത്തി (BVN 5-11)റേയുടെ 15 വേഡ് ടെസ്റ്റിനോട് വളരെ സാമ്യമുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റാണിത്, പക്ഷേ 5 മുതൽ 11 വയസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടികളെ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തു.
 • ലിസ്റ്റ് മെമ്മറി (NEPSY-II). ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചതിന് സമാനമായ ടെസ്റ്റ് BVN 5-11, 7 മുതൽ 17 വയസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കായി. സജീവവും മുൻ‌കാല പ്രവർത്തനപരവുമായ ഇടപെടലിനുള്ള സാധ്യത വിലയിരുത്തുന്നതിനും ഉടനടി മാറ്റിവച്ച വീണ്ടെടുക്കലിനും ഇതിന് ഒരു ഇടപെടൽ പട്ടികയുണ്ട്. നുഴഞ്ഞുകയറ്റങ്ങളും ആവർത്തനങ്ങളും ഇത് കണക്കിലെടുക്കുന്നു.
 • വാക്കുകളുടെ ജോഡി പഠിക്കുന്നു. പരീക്ഷകൻ വായിച്ച ആദ്യ വാക്ക് കേട്ടതിനുശേഷം നിരവധി ജോഡി വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നതും ഓരോ ജോഡിയുടെയും രണ്ടാമത്തെ വാക്ക് പിന്നീട് തിരിച്ചുവിളിക്കുന്നതും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു അടിസ്ഥാന പരിശോധനയാണിത്. പ്രായത്തിനും സ്കൂളിനുമുള്ള തിരുത്തലിനുശേഷം ഇത് വളരെ സെൻസിറ്റീവ് അല്ല (ബാർലെറ്റ-റോഡോൾഫി, ഗിഡോണി, & ഗാസ്പരിനി, 2011).
 • സ and ജന്യവും ക്യൂഡും തിരഞ്ഞെടുത്ത സെലക്ടീവ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ പരിശോധന. അത് ഒരു പരിശോധന സ്വതന്ത്ര പദങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള കഴിവ്, സെമാന്റിക് വിഭാഗങ്ങൾ പഠിച്ചതിനുശേഷം, സെമാന്റിക് ഫെസിലിറ്റേഷന് ശേഷം ഇത് വിലയിരുത്തുന്നു. ഗൈഡഡ് റിക്കവറിയിലെ പ്രകടനവുമായി രോഗിയുടെ പ്രകടനത്തെ സ്വാഭാവിക വീണ്ടെടുക്കലുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. ഡിമെൻഷ്യയുടെ സാന്നിധ്യത്തോട് സംവേദനക്ഷമത തോന്നുന്നതിനാൽ ഇത് ഉപയോഗപ്രദമാകും (ഓറിയകോംബ് മറ്റുള്ളവരും., 2010).
 • 10 വാക്കുകൾ പഠിക്കുന്നു
 • അർത്ഥപരമായി ബന്ധപ്പെട്ടതും ബന്ധമില്ലാത്തതുമായ വാക്കുകൾ
 • വെർബൽ സുപ്ര-സ്‌പാൻ ലേണിംഗ് ബുഷ്‌കെ-ഫുൾഡ്. ഇത് രസകരമായ ഒരു പരീക്ഷണമാണ്, കാരണം, റേയുടെ 15-വാക്ക് ടെസ്റ്റ് പോലുള്ള സമാനമായ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, വാക്കാലുള്ള മെമ്മറി വ്യത്യസ്ത ഘടകങ്ങളായി വിഭജിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, ഹ്രസ്വവും ദീർഘകാലവും, രോഗിയുടെ വാക്കുകൾ വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള കഴിവിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പരീക്ഷകൻ വീണ്ടും വായിക്കുന്നു (സ്ട്രോസ് മറ്റുള്ളവരും., 2006). ഇറ്റാലിയൻ പതിപ്പിന് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന് ഏകദേശം 30 മിനിറ്റ് ആവശ്യമാണ്, 40 മുതൽ 85 വയസ്സ് വരെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ഇത് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സ്‌കോറുകൾ മിതമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു IQ അതിനാൽ, ബ level ദ്ധിക തലത്തിന്റെ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ അഭാവത്തിൽ, ക്ലിനിക്കിന് മെമ്മോണിക് കമ്മി അമിതമായി കണക്കാക്കാം (ബിഷപ്പ്, 1990). കാലക്രമേണ ഈ പരിശോധന നിരവധി തവണ നടത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ, ഈ പരിശോധന പഠന ഫലത്തെ ബാധിക്കുന്നുവെന്ന് കണക്കിലെടുക്കണം. ഈ ടെസ്റ്റിന്റെ സ്കോറുകളും റേയുടെ 15 വാക്കുകളുടെ മേൽപ്പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റും തമ്മിൽ ചെറിയ ബന്ധങ്ങൾ കണ്ടെത്തി എന്നത് രസകരമാണ്, മാത്രമല്ല അവ പരസ്പരം മാറ്റാവുന്ന ടെസ്റ്റുകളായി പരിഗണിക്കുന്നതിൽ ജാഗ്രത ആവശ്യമാണ്, പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അവ സമാനമാണെന്ന് തോന്നാമെങ്കിലും (മക്കാർട്ട്‌നി-ഫിലിഗേറ്റ് & വ്രീസെൻ, 1988). അവസാനമായി ഈ പരിശോധന നല്ല പാരിസ്ഥിതിക സാധുത കാണിക്കുന്നുവെന്ന് തോന്നുന്നു, കുറഞ്ഞത് തലയ്ക്ക് ഹൃദയാഘാതമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ, ഇത് വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആണ്, പക്ഷേ മസ്തിഷ്ക ക്ഷതത്തിന് ഇത് പ്രത്യേകമല്ല (സ്ട്രോസ് മറ്റുള്ളവരും., 2006).
 • വാക്കുകളുടെ തിരിച്ചറിവ്. വാക്കാലുള്ള തിരിച്ചറിയലിനായി ഇറ്റലിയിൽ ലഭ്യമായ വളരെ കുറച്ച് ടെസ്റ്റുകളിൽ ഒന്നാണിത്, ഇത് വേഗത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് (ബാർലെറ്റ-റോഡോൾഫി, ഗിഡോണി, ഗാസ്പരിനി, 2011) എന്നാൽ കണ്ടെത്താൻ എളുപ്പമല്ല.
 • സീരിയൽ പൊസിഷൻ കർവ്
 • റിവർമീഡ് ബിഹേവിയറൽ മെമ്മറി ടെസ്റ്റ്. അത് ഒരു ബാറ്ററി ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലെ മെമ്മറി വൈകല്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനും അവയുടെ പരിണാമം നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും. ഇത് മുതിർന്നവരിൽ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയും 12 മുതൽ 87 വയസ്സുവരെയുള്ള പ്രായപരിധിക്ക് തുല്യമായ സ്കോറുകൾ ലഭ്യമാണ് (ബ്രസെല്ലി മറ്റുള്ളവരും., 1993) കൂടാതെ ഏകദേശം 25 മിനിറ്റ് എടുക്കും. ഇത് ഒരു പ്രത്യേക സൈദ്ധാന്തിക മാതൃകയോട് ചേർന്നുനിൽക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ എന്താണെന്ന് അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു (ആൽ‌ഡ്രിക്ക് മറ്റുള്ളവരും., 1991). തിരിച്ചറിയൽ മെമ്മറിയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന എപ്പിസോഡിക് മുതൽ വരാനിരിക്കുന്ന മെമ്മറി വരെയുള്ള നിരവധി ഉപവിഭാഗങ്ങൾ ഇതിന് ഉണ്ട്. ബുഷ്‌കെ-ഫുൾഡിനെപ്പോലെ, ഈ ബാറ്ററിയുടെ ചില ഉപവിഭാഗങ്ങളും ഇത് ബാധിക്കുന്നു QI (കോക്ക്ബേൺ & സ്മിത്ത്, 1991; ഫെന്നിഗ് മറ്റുള്ളവരും, 2002; വിൽസൺ മറ്റുപേരും., XXX) അതിനാൽ അവരുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ജാഗ്രത ആവശ്യമാണ്, പ്രത്യേകിച്ചും പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയനായ രോഗിയുടെ ബ ual ദ്ധിക പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് മുമ്പത്തെ വിലയിരുത്തൽ നടത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ. വിശ്വാസ്യതയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഇത് ഒരു നല്ല ആന്തരിക സ്ഥിരത, ടെസ്റ്റ്-റിസ്റ്റെസ്റ്റിനെതിരായ മതിയായ പ്രതിരോധം എന്നിവ കാണിക്കുന്നു (മാൻ തുടങ്ങിയവർ, 2001) സമാന്തര ഫോമുകൾ തമ്മിലുള്ള കരാർ (വിൽസൺ മറ്റുപേരും., XXX). വളരെ വിശ്വസനീയമായ പ്രൊഫൈൽ സ്കോർ ഉള്ള, നേരിയ മെമ്മറി അസ്വസ്ഥതകൾ പോലും വളരെ സെൻ‌സിറ്റീവ് ആയ ഒരു ബാറ്ററിയാണിത്, സ്ക്രീനിംഗ് സ്കോർ വളരെ കഠിനമായി കാണപ്പെടും (ബാർലെറ്റ-റോഡോൾഫി, ഗിഡോണി, ഗാസ്പരിനി, 2011). ചുരുക്കത്തിൽ, പതിവായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്ലാസിക് മെമ്മറി ടെസ്റ്റുകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇത് സാധുവായ ഒരു പൂരക ഉപകരണമാണെന്ന് തോന്നുന്നു.
 • 3 സ്ഥലങ്ങളുടെയും 3 വസ്തുക്കളുടെയും പരിശോധന. അത് ഒരു പരിശോധന ദീർഘകാല മെമ്മറി സ്ക്രീനിംഗ്. ഡിമെൻഷ്യ ബാധിച്ച രോഗികളെ വേഗത്തിൽ തിരിച്ചറിയാൻ ഇതിന് കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നു, പക്ഷേ ഒരു നിയന്ത്രണ ഗ്രൂപ്പിനേക്കാൾ എംസിഐ ഉള്ള ആളുകളോട് വിവേചനം കാണിക്കുന്നത് കുറവാണ്. മാത്രമല്ല, ചില എഴുത്തുകാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, നിയന്ത്രണ സാമ്പിൾ പരിമിതവും അസന്തുലിതവുമാണ് (ബാർലറ്റ-റോഡോൾഫി, ഗിഡോണി, ഗാസ്പരിനി, 2011).
 • ആത്മകഥാപരമായ മെമ്മറി അഭിമുഖം. അതിന്റെ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ, റിട്രോഗ്രേഡ് അമ്നീഷ്യയുടെ സാന്നിധ്യം അന്വേഷിക്കുകയും 18 നും 80 നും ഇടയിൽ പ്രായപരിധി ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു. അഭിമുഖം രോഗിയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ 3 ഘട്ടങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു (0 - 15 വർഷം, 16 - 40 വർഷം, 41 വയസ് മുതൽ അഭിമുഖത്തിന് 2 വർഷം വരെ). ചോദ്യങ്ങൾ‌ക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ‌ നേടുന്നത് എളുപ്പമല്ല. തിരിച്ചുവിളിച്ച സംഭവങ്ങളുടെ സ്ഥിരീകരണവും ഇതിന് ആവശ്യമാണ് (ബാർലറ്റ-റോഡോൾഫി, ഗിഡോണി, ഗാസ്പരിനി, 2011).
 • ക്രോവിറ്റ്സ്-ഷിഫ്മാൻ നടത്തിയ ആത്മകഥാപരമായ മെമ്മറി പരിശോധന.
 • 1920-1965 വിദൂര ഇവന്റുകളുടെ ചോദ്യാവലി.
 • Q80, Q60 റിട്രോഗ്രേഡ് മെമ്മറി ചോദ്യാവലി
 • പ്രശസ്ത ഇവന്റുകളുടെ ചോദ്യാവലി 1966 - 1997
 • ചരിത്ര സംഭവങ്ങളുടെ മെമ്മറി പരിശോധന
 • പ്രശസ്തരുടെ പേരുകൾ തിരിച്ചറിയൽ
 • പ്രശസ്തരുടെ മുഖം തിരിച്ചറിയൽ
 • പ്രശസ്ത മുഖങ്ങളുടെ പരിശോധന
 • റൂട്ട് ലേണിംഗ് ടാസ്ക്
 • മുഖങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും അംഗീകാരം. വിഷ്വൽ റെക്കഗ്നിഷൻ മോഡിനായി ഇറ്റലിയിൽ ലഭ്യമായ വളരെ കുറച്ച് ടെസ്റ്റുകളിൽ ഒന്നാണിത്, ഇത് വേഗത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് (ബാർലെറ്റ-റോഡോൾഫി, ഗിഡോണി, ഗാസ്പരിനി, 2011) എന്നാൽ കണ്ടെത്താൻ എളുപ്പമല്ല.
 • റേ-ഓസ്റ്റീരിയത്തിന്റെ സങ്കീർണ്ണ രൂപം. വിഷ്വൽ-ക്രിയേറ്റീവ് കഴിവുകളും വിസുവോ-സ്പേഷ്യൽ മെമ്മറിയും വിലയിരുത്തുന്നതിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ടെസ്റ്റ്. വ്യത്യസ്ത പതിപ്പുകളും കാലിബ്രേഷനുകളും ഉണ്ട്. ചില എഴുത്തുകാർ ഈ പരിശോധനയുടെ കുറഞ്ഞ സംവേദനക്ഷമതയും രോഗിയുടെ പ്രകടനത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ഗുണപരമായ വിശകലനത്തിന്റെ ആവശ്യകതയും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു (ബാർലെറ്റ-റോഡോൾഫി, ഗിഡോണി, ഗാസ്പരിനി, 2011).
 • കോഴ്‌സുകൾ സൂപ്പർ-സ്‌പാൻ. വിഷ്വൽ-സ്പേഷ്യൽ പഠന ശേഷി വിലയിരുത്തുന്നതിനായി, 8 ക്യൂബുകളുടെ (കോഴ്‌സ് ടെസ്റ്റിന്റെ അതേ പട്ടിക ഉപയോഗിക്കുന്നു) ഒരേ ശ്രേണി വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു പരീക്ഷണമാണിത്. ഇത് ലളിതവും വിശ്വസനീയവുമായ ഒരു പരിശോധനയാണ്, മൊത്തം 25 മുതൽ 85 വയസ്സ് വരെ വ്യത്യസ്ത കാലിബ്രേഷനുകൾ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഏറ്റവും വിശ്വസനീയമായ കാലിബ്രേഷൻ കോർസി ടെസ്റ്റിലെ (ബാർലെറ്റ-റോഡോൾഫി, ഗിഡോണി, ഗാസ്പരിനി, 2011) കാലയളവ് കണക്കിലെടുക്കുന്നു, പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ പരിശോധനയിൽ 6 ൽ കൂടുതലുള്ള അസംസ്കൃത സ്കോർ നേടുന്നവർക്ക് ഇത് ബാധകമല്ല.
 • ഡ്രോയിംഗുകളുടെ മെമ്മറി, ഉടനടി മാറ്റിവച്ച (NEPSY-II). 3 വയസ്സ് മുതൽ (16 വയസ്സ് വരെ) ആരംഭിക്കുന്ന വികസന പ്രായത്തിനായുള്ള നെപ്‌സി- II- നുള്ളിലെ വിഷ്വൽ, വിഷ്വോസ്പേഷ്യൽ മെമ്മറിയുടെ ഒരേയൊരു പരീക്ഷണമാണിത്. 10 സെക്കൻഡ് നിരീക്ഷിച്ച ഡ്രോയിംഗുകളുടെ പുനർനിർമ്മാണത്തിൽ ഇത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, ഇത് ക്രമേണ കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമാവുന്നു (കാർഡുകളുടെ എണ്ണത്തിനും നിലവിലുള്ള ഡിസ്ട്രാക്ടറുകൾക്കും), മുമ്പ് നിരീക്ഷിച്ച കോൺഫിഗറേഷനിൽ ഓരോ തവണയും രണ്ട് കാർഡുകൾ ചേർക്കുന്നു. വിഷ്വൽ, വിസോസ്പേഷ്യൽ മെമ്മറി എന്നിവയ്‌ക്കായി വിച്ഛേദിച്ച സ്‌കോറുകൾ ഇത് നൽകുന്നു.

 

കുറിച്ച് സെമാന്റിക് മെമ്മറി, ഇത് അന്വേഷിക്കുന്നതിനുള്ള പരിശോധനകൾ പ്രധാനമായും പദാവലി, വിജ്ഞാനകോശ പരിശോധനകളെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, അവ വാക്കാലുള്ളതും ദൃശ്യപരവുമാണ്:

 • ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതുവിജ്ഞാനം
 • ലയാക്കോണയുടെ സെമാന്റിക് ബാറ്ററി
 • സാർട്ടോറിയുടെ സെമാന്റിക് ബാറ്ററി. വ്യത്യസ്ത സെമാന്റിക് സിസ്റ്റങ്ങളുടെ വിലയിരുത്തലിനുള്ള ബാറ്ററി, വാക്കാലുള്ളതും ദൃശ്യപരവുമായ. വിഷ്വൽ അവതരണത്തെയും വാക്കാലുള്ള വിവരണത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ടെസ്റ്റുകൾക്ക് പേരിടൽ, വാക്കുകൾ മനസ്സിലാക്കൽ, വിഷ്വൽ, ഓറൽ അവതരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരിചയം, സെമാന്റിക് വാക്കാലുള്ള ചാഞ്ചാട്ടം, അക്ഷര രൂപത്തിലുള്ള വിധി എന്നിവ പോലുള്ള നിരവധി പരിശോധനകൾ ഇത് അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് നിരവധി സെമാന്റിക് വിഭാഗങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കുന്ന വിശദമായ പരീക്ഷണമാണ്, ഇതെല്ലാം നൽകേണ്ടതില്ല (ബാർലറ്റ-റോഡോൾഫി, ഗിഡോണി, ഗാസ്പരിനി, 2011).
 • പിരമിഡുകളും പാംസ് ടെസ്റ്റും
 • ചിമെറിക് കണക്കുകളിൽ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ വിധിന്യായങ്ങൾ. ബാറ്ററി സെമാന്റിക് സിസ്റ്റത്തിന്റെ വിലയിരുത്തലിനായി. അവതരിപ്പിച്ച കണക്കുകളുടെ (റിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ചിമെറിക്) അസ്തിത്വത്തെക്കുറിച്ച് വിഷയം യാഥാർത്ഥ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു വിധിന്യായം നൽകേണ്ടതും അതിൽ ഒന്നിലധികം ചോയിസുകളുള്ള മറ്റൊരു ഭാഗം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമാണ്. സെമാന്റിക് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലെ (ബാർലെറ്റ-റോഡോൾഫി, ഗിഡോണി, ഗാസ്പരിനി, 2011) നിലവിലുള്ള വിവരങ്ങൾ വിലയിരുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ, പെർസെപ്ച്വൽ പ്രക്രിയയുടെ പ്രീ-സെമാന്റിക് ഘട്ടങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിന് ഇത് ഉപയോഗപ്രദമാണ്.
 • പ്രശസ്ത കെട്ടിടങ്ങളുടെ അംഗീകാരവും പേരിടലും

എപ്പിസോഡിക് മെമ്മറി ടെസ്റ്റുകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ കുറഞ്ഞ സെമാന്റിക് മെമ്മറി ടെസ്റ്റുകൾ ഇതിനകം നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, ദൃശ്യതീവ്രത കൂടുതൽ വ്യക്തമാണ് വ്യക്തമായ മെമ്മറി:

 • സ്റ്റെം പൂർത്തീകരണ പരിശോധന. ചുരുക്കം ചിലരിൽ ഒന്നാണ് ഇത് പരിശോധന ഇറ്റലിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഇം‌പ്ലിസിറ്റ് മെമ്മറിയുടെ (ആവർത്തന പ്രൈമിംഗ്) വിലയിരുത്തലിനായി. അഡ്‌മിനിസ്‌ട്രേഷന് 10-15 മിനിറ്റ് സമയം ആവശ്യമാണ് (ബാർലറ്റ-റോഡോൾഫി, ഗിഡോണി, ഗാസ്പരിനി, 2011), അത് കണ്ടെത്താൻ എളുപ്പമല്ല. 20 നും 93 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവർക്കായി ഇത് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ചുരുക്കത്തിൽ, സ്പഷ്ടമായതും ദൈർഘ്യമേറിയതുമായ ദീർഘകാല മെമ്മറി പരിശോധനകൾക്കിടയിലും എപ്പിസോഡിക് വേഴ്സസ് സെമാന്റിക് പ്രൂഫുകൾക്കിടയിലും വാക്കാലുള്ള വേഴ്സസ് വിസോസ്പേഷ്യൽ തെളിവുകൾക്കിടയിലും വലിയ അസന്തുലിതാവസ്ഥയുണ്ട്. കൂടാതെ, ഈ ടെസ്റ്റുകളിൽ പലതും, കാഴ്ചയിൽ സമാനമാണെങ്കിലും, പരസ്പര ബന്ധമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല, അതിനാൽ അവ ഒരേ വൈജ്ഞാനിക പ്രക്രിയകളെ അളക്കുന്നില്ലെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കൂടാതെ, ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിശോധനയിൽ ഒരു പഠന പ്രഭാവം പലപ്പോഴും കാണപ്പെടുന്നു, മാത്രമല്ല, രോഗികളുടെ കുറവുകളുടെ പരിണാമം നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന് ഇവ സമാന്തര രൂപങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നില്ല.

ചുരുക്കത്തിൽ, ടെസ്റ്റുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ ക്ലിനിക്കിൽ നിന്ന് വലിയ ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാണ്, കാരണം ന്യൂറോ സൈക്കോളജിക്കൽ മൂല്യനിർണ്ണയ സമയത്ത് തിരഞ്ഞെടുത്ത ടെസ്റ്റുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഫലങ്ങൾ ഗണ്യമായി മാറാം.

പ്രദേശവും സ്കൂളും അനുസരിച്ച് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ പരിശോധന കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? ഞങ്ങളുടെ പുതിയ സ Find ജന്യ ഫൈൻ‌ടെസ്റ്റ് വെബ് അപ്ലിക്കേഷൻ പരീക്ഷിക്കുക!

ടൈപ്പുചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ച് തിരയാൻ എന്റർ അമർത്തുക

പിശക്: ഉള്ളടക്കം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് !!