എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് മനസിലാക്കാൻ വർഷങ്ങളായി ഗവേഷണം നടക്കുന്നു പരിശീലനം നൽകാവുന്നതും ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ്. പ്രീ സ്‌കൂൾ പ്രായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു (ഉദാഹരണത്തിന് qui-), രണ്ടും സ്കൂൾ പ്രായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് (ഉദാഹരണത്തിന് qui-).

ഗണിതശാസ്ത്രരംഗത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട പോസിറ്റീവ് പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞങ്ങൾ കണ്ടു (കിന്റർഗാർട്ടൻ e പ്രാഥമിക, മിഡിൽ സ്കൂളിൽ) ൽ ആണ് വാചകം മനസ്സിലാക്കൽ.

ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചവർ നിസ്സംശയം പറയാം പ്രവർത്തിക്കുന്ന മെമ്മറി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഫംഗ്ഷനുകളുടെ ചികിത്സയാണ് അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിലയിരുത്തിയത്. ഞങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയത് യാദൃശ്ചികമല്ല നിരവധി അപ്ലിക്കേഷനുകൾ വർക്കിംഗ് മെമ്മറി പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിന് ഓൺ‌ലൈൻ, മിക്കപ്പോഴും ഇത് അടിസ്ഥാനമാക്കി തെളിവ് ശാസ്ത്രസാഹിത്യത്തിൽ നിന്ന്.

ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിലേക്ക് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ മറ്റൊരു ഭാഗം ചേർക്കുന്നു.
2019 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു ശാസ്ത്രീയ ലേഖനത്തിൽ[1] രസകരമായ ഒരു സിദ്ധാന്തം പരീക്ഷിച്ചു: ഗെയിം പോലുള്ള ചികിത്സ നടത്തുന്നത് കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാക്കുമോ?

ഗവേഷണം

ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകാൻ, ജോഹാനും കാർബാക്കും[1] എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഫംഗ്ഷനുകളും സ്കൂൾ പഠനവും (വായനയും ഗണിതവും) വിലയിരുത്തുന്നതിന് ധാരാളം കുട്ടികളെ വിവിധ പരിശോധനകൾക്ക് വിധേയമാക്കി; പിന്നീട് അവയെ 7 ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു:

  • എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഫംഗ്ഷനുകളുടെ ഒരു പ്രത്യേക ഘടകത്തെക്കുറിച്ച് 3 ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് പരിശീലനം ലഭിച്ചു (ഇൻഹിബിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് മെമ്മറി അല്ലെങ്കിൽ കോഗ്നിറ്റീവ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി);
  • 3 ഗ്രൂപ്പുകളെ ഒരേ പരിശീലനത്തിന് വിധേയമാക്കി, പക്ഷേ ഒരു വീഡിയോ ഗെയിമിന് സമാനമായ കളിയായ വേഷത്തിൽ;
  • ഒരു സംഘം പരിശീലനമൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല.

പരിശീലനത്തിന്റെ അവസാനം (അതായത് 21 ചികിത്സാ സെഷനുകൾക്ക് ശേഷം) ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള എന്തെങ്കിലും മെച്ചപ്പെടുത്തലുകളും വ്യത്യാസങ്ങളും നിരീക്ഷിക്കാൻ അവരെല്ലാം വീണ്ടും വിലയിരുത്തി.

എന്താണ് നിരീക്ഷിച്ചത്?

പ്രവണത ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനും മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ ലഭിച്ചു സ്റ്റാൻ‌ഡേർഡ് പരിശീലനത്തിന് വിധേയരായ കുട്ടികളും കളിയായ വേഷത്തിൽ പ്രോഗ്രാമുകൾ ഉപയോഗിച്ച കുട്ടികളും തമ്മിലുള്ള പ്രകടനത്തിൽ വ്യത്യാസമില്ലാതെ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഫംഗ്ഷനുകളുടെ പരിശീലനം ലഭിച്ച ഘടകത്തിൽ (നിയന്ത്രണ ഗ്രൂപ്പുമായി, അതായത് ഒരു പരിശീലനവും നടത്താത്തവയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നു).

നിങ്ങൾക്ക് ഇനിപ്പറയുന്നവയിലും താൽപ്പര്യമുണ്ടാകാം: അഫാസിയയുടെ പുനരധിവാസത്തെ ബാധിക്കുന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ

മറ്റ് വശങ്ങളിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നു:

  • ഉപയോഗിച്ച കുട്ടികൾ കളിയായ പതിപ്പ് പരിശീലനം തുടരാൻ കൂടുതൽ പ്രചോദിതരാണെന്ന് പരിശീലനത്തിൽ പറയുന്നു.
  • എപ്പോഴും ഉപയോഗിച്ച കുട്ടികൾ കളിയായ പതിപ്പ് പരിശീലനത്തിൽ വായനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്കൂൾ പഠനത്തിലെ ഏറ്റവും സ്ഥിരമായ മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ കാണിച്ചു; പ്രത്യേകിച്ചും, കോഗ്നിറ്റീവ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ‌ഹിബിഷന്റെ വർദ്ധനവിന് വിധേയരായവർ‌ വാചകം മനസിലാക്കുന്നതിലും മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ‌ നേടി, അതേസമയം ഇൻ‌ഹിബിഷനെ പരിശീലിപ്പിച്ചവരിൽ‌ വായനാ വേഗതയിലെ മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ‌ കണ്ടെത്തി.

ഉപസംഹാരമായി ...

മുമ്പത്തെ ലേഖനങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്തതുപോലെ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഫംഗ്ഷൻ പരിശീലനവും സ്കൂൾ പഠനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും (നേരിട്ട് പരിശീലനം ലഭിച്ച പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും) സഹായിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും, പ്രവർത്തന മെമ്മറി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഗുണപരമായ ഫലങ്ങൾ മുമ്പ് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഗർഭനിരോധനത്തിന്റെയും കോഗ്നിറ്റീവ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയുടെയും പരിശീലനത്തിലും സാധ്യമായ ഒരു യൂട്ടിലിറ്റി ഞങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നു.

കൂടാതെ, കുട്ടികൾ പ്രഖ്യാപിച്ച ഉയർന്ന പ്രചോദനവും ഫലങ്ങളുടെ കൂടുതൽ സാമാന്യവൽക്കരണവും കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, ചികിത്സകളെ ആകർഷകമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന് സമയവും energy ർജ്ജവും നിക്ഷേപിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണെന്ന് തോന്നുന്നു (തമാശ!), രണ്ടും യുവ രോഗികളുടെ സഹകരണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ കാണാനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും.

എന്നിരുന്നാലും പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് പോലെ, ഈ സാഹചര്യത്തിലും, ഫലങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കുന്നു; ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, വാസ്തവത്തിൽ, ഗവേഷകർ അവരുടെ ഗവേഷണത്തിന്റെ ക്രമീകരണം കാരണം നിരവധി സംശയങ്ങൾ അവശേഷിപ്പിച്ചു: ഒന്നാമതായി, നിയന്ത്രണ ഗ്രൂപ്പ് "നിഷ്ക്രിയം" ആയിരുന്നു, അതിനാൽ പരിശീലനത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ എത്രത്തോളം നിർദ്ദിഷ്ടമാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയില്ല; "ട്രാൻസ്ഫർ" ഇഫക്റ്റുകൾ വിലയിരുത്തുന്നതിൽ ഗവേഷകർ പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന വസ്തുതയെക്കുറിച്ചുള്ള മറ്റൊരു സംശയം (ഉദാഹരണത്തിന്, ഗർഭനിരോധനത്തെ പരിശീലിപ്പിച്ചതാരും പ്രവർത്തന മെമ്മറി മെച്ചപ്പെടുത്തി?); അവസാനമായി, ഒരേ കോഗ്നിറ്റീവ് ഫംഗ്ഷനുകൾ (ഇൻഹിബിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് മെമ്മറി അല്ലെങ്കിൽ കോഗ്നിറ്റീവ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി) പരിശീലിപ്പിക്കുകയും എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഫംഗ്ഷനുകൾക്കായുള്ള ടെസ്റ്റുകളിൽ ഒരേ ഫലങ്ങൾ നേടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും, "ഗെയിം" ഗ്രൂപ്പ് മാത്രമേ നേരിട്ട് പരിശീലനം നേടാത്ത കഴിവുകളിൽ മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ നേടിയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് വ്യക്തമല്ല. (വാചകം വായിക്കുന്നതിലും മനസ്സിലാക്കുന്നതിലും വേഗത).

നിങ്ങൾക്ക് ഇനിപ്പറയുന്നവയിലും താൽപ്പര്യമുണ്ടാകാം: ടെസ്റ്റുകളുടെയും നിലവാരമില്ലാത്ത സ്‌കോറുകളുടെയും നീണ്ട ബാറ്ററി (സാധാരണ ആളുകളിൽ)

ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ച പരിമിതികൾക്കിടയിലും, ഈ ഗവേഷണം ഞങ്ങളുടെ ക്ലിനിക്കൽ ജോലിയുടെ ഒരു പ്രധാന പ്രതിഫലനവുമായി അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു: ഞങ്ങൾ കുട്ടികളുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ, അവരുടെ പ്രചോദനത്തിനായി ഞങ്ങൾ എത്ര സമയം ചെലവഴിക്കുന്നു? ഒരു കുട്ടിയുടെ സ്വഭാവസവിശേഷതകളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തിഗത പരിശീലനം ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും സൃഷ്ടിക്കാനും ചെലവഴിച്ച അനന്തമായ മണിക്കൂറുകളിൽ, പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ ഞങ്ങൾ എത്ര സ്ഥലം അവശേഷിക്കുന്നു? ഞങ്ങൾ ഗെയിമിന് മതിയായ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുണ്ടോ?

ഞങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ കുട്ടികളുടെ പ്രചോദനം എത്രത്തോളം പ്രധാനമാണെന്ന് സങ്കൽപ്പിക്കാൻ പല പ്രൊഫഷണലുകൾക്കും പ്രത്യേക ഗവേഷണം ആവശ്യമില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. ഗവേഷണത്തിൽ നിന്നുള്ള ചിന്തയ്‌ക്കുള്ള സ്ഥിരീകരണങ്ങളും ഭക്ഷണവും ഉണ്ടായിരിക്കുക, ഏത് സാഹചര്യത്തിലും, എല്ലായ്പ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ ഉപയോഗപ്രദമാണ്.

നിങ്ങൾക്കിഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം:

ബിബ്ലിയോഗ്രഫി

ടൈപ്പുചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ച് തിരയാൻ എന്റർ അമർത്തുക

വായന, എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രവർത്തനങ്ങൾപ്രവർത്തന മെമ്മറിയും സ്വരസൂചക അവബോധവും