ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഓൺ‌ലൈനിൽ (സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോം) നടക്കുന്ന കോഴ്സുകൾ ചുവടെ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും. സാധാരണയായി, എല്ലാ മീറ്റിംഗുകളും പിന്തുടരാൻ കഴിയാത്തവർക്ക്, കോഴ്‌സിന്റെ അവസാനം മുതൽ രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് റെക്കോർഡിംഗുകൾ കാണാനുള്ള സാധ്യത ഞങ്ങൾ നൽകുന്നു.

ടൈപ്പുചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ച് തിരയാൻ എന്റർ അമർത്തുക