• സാഹചര്യങ്ങൾ നൊര്മലിത്യ്
  • സെറിബ്രോ-വാസ്കുലർ സംഭവങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ (സ്ട്രോക്ക്)
  • ന്യൂറോഡെജനറേറ്റീവ് രോഗങ്ങൾ
  • ചികിത്സകൾ ഭാഷ
  • ചികിത്സകൾ മെമ്മറി, അറ്റൻ‌സിയോൺ, ആസൂത്രണം പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പ്
  • വൈജ്ഞാനിക ഉത്തേജനം

ടൈപ്പുചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ച് തിരയാൻ എന്റർ അമർത്തുക