• ഡിസ്ലെക്സിയ, ദ്യ്സൊര്ഥൊഗ്രഫ്യ്, ഡിസ്കാൽക്കുലിയ, ദ്യ്സ്ഗ്രഫിഅ
  • ശ്രദ്ധ പ്രശ്‌നങ്ങളും ഹൈപ്പർ ആക്റ്റിവിറ്റിയും (ADHD)
  • ന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഭാഷ
  • നിർദ്ദിഷ്ട രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സകൾപഠന, തകരാറുകൾഅറ്റൻ‌സിയോൺ രോഗങ്ങളും ഭാഷ
  • ന്റെ വൈകല്യങ്ങളുടെ ചികിത്സ വോക്
  • ന്റെ വൈകല്യങ്ങളുടെ ചികിത്സ ഉണ്ണി
  • പാത മാതാപിതാക്കൾക്കുള്ള പിന്തുണ കുട്ടികളുടെ പെരുമാറ്റ പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന്

ടൈപ്പുചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ച് തിരയാൻ എന്റർ അമർത്തുക