• സാഹചര്യങ്ങൾ നൊര്മലിത്യ്
  • സെറിബ്രോ-വാസ്കുലർ സംഭവങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ (സ്ട്രോക്ക്)
  • ന്യൂറോഡെജനറേറ്റീവ് രോഗങ്ങൾ
  • നേരിയ വൈജ്ഞാനിക വൈകല്യം o MCI
  • ന്യൂറോ സൈക്കോളജിക്കൽ, സ്പീച്ച് തെറാപ്പി പുനരധിവാസം
  • വൈജ്ഞാനിക ഉത്തേജനം
  • ഗ്രൂപ്പ് കോഗ്നിറ്റീവ് ഉത്തേജനം
  • പരിപാലക പിന്തുണ

ടൈപ്പുചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ച് തിരയാൻ എന്റർ അമർത്തുക

പിശക്: ഉള്ളടക്കം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് !!