സ letter ജന്യ അക്ഷര വ്യായാമങ്ങൾ

വോക്കൽ (AEI) - സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ (AOU) - ഏത് അക്ഷരത്തിൽ നിന്നാണ് ഇത് ആരംഭിക്കുന്നത് (A - I) - ഏത് അക്ഷരത്തിൽ (L - Z) ആരംഭിക്കുന്നു - വാക്ക് ശ്രവിച്ച് ആരംഭ സ്വരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

സ sy ജന്യ അക്ഷര വ്യായാമങ്ങൾ

പൊതുവായ അക്ഷരങ്ങൾ (ട്രൈസിലബിൾസ്) ഉപയോഗിച്ച് വാക്കുകളിൽ ചേരുക - പൊതുവായ അക്ഷരങ്ങൾ (ബിസിലബിൾസ്) ഉപയോഗിച്ച് വാക്കുകളിൽ ചേരുക

സ്പെല്ലിംഗ്, വ്യഞ്ജനാക്ഷര ഗ്രൂപ്പുകൾ (കൂടാതെ ക്രമക്കേടുകൾ) എന്നിവയിലെ സ exercise ജന്യ വ്യായാമങ്ങൾ

ശരിയായ സ്ഥലത്ത് ഇടുക: SCA-SCHE-SCHI-SCO-SCU - SCA-SCHE-SCHI-SCO-SCU ഉപയോഗിച്ച് വാക്കുകൾ വായിക്കുക - വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളുടെ മെമ്മറി + R. - GL ഉള്ള വാക്കുകൾ - എസ്‌സി‌ഐയുമായുള്ള വാക്കുകൾ - QU / CU ഉള്ള വാക്കുകൾ - അവിടെ / അവിടെയുള്ള പദങ്ങൾ - അവിടെ / അവിടെയുള്ള പദങ്ങൾ (ഭാഗം 2)

സ double ജന്യ ഡബിൾസ് വ്യായാമങ്ങൾ

അക്ഷരവിന്യാസം (ഇരട്ട, ഇരട്ട ഇരട്ട) - മോളിനെ പിടിക്കുക (ഇരട്ടയോ ഇരട്ടയോ?) - തെറ്റായ ഡബിൾസ് ഉപയോഗിച്ച് ആറ് വാക്കുകൾ കണ്ടെത്തുക - ഇരട്ട ഉപയോഗിച്ചും അല്ലാതെയും ക്വാഡ്രിസൈലബിൾസ് - ഇരട്ട ഉപയോഗിച്ചും അല്ലാതെയും ട്രൈസൈലബിൾസ് - ഇരട്ടയോടുകൂടിയോ അല്ലാതെയോ ഉള്ള ബൈസിലബിൾസ് - ഓഡിറ്ററി വിവേചനം: ഇരട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇരട്ട അല്ലാത്തത്? - ഇരട്ട (കുതിരപ്പന്തയം) ഉപയോഗിച്ചുള്ള വാക്ക് തീരുമാനം

സ വ്യാകരണ വ്യായാമങ്ങൾ

ലളിതമായ പ്രീപോസിഷൻ നൽകുക - വ്യക്തമാക്കിയ പ്രീപോസിഷൻ നൽകുക - ശരിയായ ലേഖനം നൽകുക - ഏക ലേഖനങ്ങൾ - കൃത്യമായ ലേഖനം (തന്ത്രപരമായ വാക്കുകൾ) - നിർ‌ദ്ദിഷ്‌ട ലേഖനം (ഏകവചനം / ബഹുവചനം) - കൃത്യമായ ലേഖനം (പുല്ലിംഗം / സ്ത്രീലിംഗം)

നിങ്ങളുടെ നിഘണ്ടുവും പദസമ്പത്തും വിശാലമാക്കുന്നതിനുള്ള സ exercise ജന്യ വ്യായാമങ്ങൾ (കൂടാതെ കൂടുതൽ വാക്കുകൾ അറിയുക!)

നിറങ്ങൾ (ക്വിസ്) - നിറങ്ങൾ (കോമ്പിനേഷൻ) - - നിറങ്ങൾ (മെമ്മറി) - ഗാർഹിക ഇനങ്ങൾ (ക്വിസ്) - വീടിന്റെ വസ്തുക്കൾ (മെമ്മറി) - വസ്ത്രങ്ങൾ (ക്വിസ്) - വസ്ത്രങ്ങൾ (മെമ്മറി) - വസ്ത്രങ്ങൾ (ആജ്ഞാപനം) - ഫലം (ക്വിസ്) - ഫലം (ഒന്നിലധികം ചോയ്‌സ്) - ഫലം (ചിത്രവും വാക്കും ലയിപ്പിക്കുക) - ശരീരഭാഗങ്ങൾ (കോമ്പിനേഷനുകൾ) - ശരീരഭാഗങ്ങൾ (ക്വിസ്) - പ്രൊഫഷണലുകൾ (ക്വിസ്) - സംയുക്ത പദങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക - വീട്ടിൽ വസ്തുക്കൾ സ്ഥാപിക്കുക (അടുക്കള) - വീട്ടിൽ വസ്തുക്കൾ സ്ഥാപിക്കുക (സ്വീകരണമുറി) - ഭക്ഷണങ്ങൾ (ഒന്നിലധികം ചോയ്‌സ്) - വാക്കുകളും നിർവചനങ്ങളും ലയിപ്പിക്കുക - വാക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് ചിത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുക - മൃഗങ്ങൾ (വാക്കും ചിത്രവും സംയോജിപ്പിക്കുക) - മൃഗങ്ങൾ (ആജ്ഞാപനം) - ഗതാഗത മാർഗ്ഗങ്ങൾ (വാക്കും ചിത്രവും സംയോജിപ്പിക്കുക) - പാനീയം ess ഹിക്കുക

നിങ്ങൾക്ക് ഇനിപ്പറയുന്നവയിലും താൽപ്പര്യമുണ്ടാകാം: ഞങ്ങൾ ഡബിൾസ് എഴുതുന്നു: പ്രവർത്തനങ്ങളുള്ള 80 കാർഡുകൾ

ക്രിയകളിൽ സ exercise ജന്യ വ്യായാമങ്ങൾ

ശരിയായ ക്രിയയെ ess ഹിക്കുക - ക്രിയയും ഒബ്ജക്റ്റ് പൂരകവും ലയിപ്പിക്കുക - വീഡിയോ കണ്ട് ശരിയായ ക്രിയ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

പര്യായങ്ങളിലും വിപരീതപദങ്ങളിലും സ exercise ജന്യ വ്യായാമങ്ങൾ

പര്യായങ്ങളാൽ മെമ്മറി - പര്യായം (അനഗ്രാമുകൾ) ess ഹിക്കുക - പര്യായങ്ങൾ ബന്ധിപ്പിക്കുക - വിപരീതപദങ്ങൾ ബന്ധിപ്പിക്കുക

സ se ജന്യ സെമാന്റിക് വ്യായാമങ്ങൾ

കരക and ശലവും ഉപകരണവും ബന്ധിപ്പിക്കുക - തെറ്റായ ചിത്രം

സ phra ജന്യ ഫ്രേസിംഗ് വ്യായാമങ്ങൾ

വാക്യങ്ങൾ മനസിലാക്കുക (അനുമാനങ്ങൾ) - വാക്യങ്ങൾ മനസിലാക്കുക (idioms) - വാചകം മുഴുമിപ്പിക്കുക - വാക്യങ്ങളുടെ ധാരണ (സർവ്വനാമങ്ങൾ) - കടങ്കഥകൾ

സ Em ജന്യ വൈകാരിക വ്യായാമങ്ങൾ

അനഗ്രാം പദം (വികാരങ്ങൾ) - വികാരവും ഇമോട്ടിക്കോണുകളും സംയോജിപ്പിക്കുക!

സ multi ജന്യ ഗുണന പട്ടിക വ്യായാമങ്ങൾ

2 തവണ പട്ടിക: വിമാനം - ചെറിയ ട്രെയിൻ - PacMan

3 തവണ പട്ടിക: വിമാനം - ചെറിയ ട്രെയിൻ - PacMan

4 തവണ പട്ടിക: വിമാനം - ചെറിയ ട്രെയിൻ - PacMan

5 തവണ പട്ടിക: വിമാനം - ചെറിയ ട്രെയിൻ - PacMan

6 തവണ പട്ടിക: വിമാനം - ചെറിയ ട്രെയിൻ - PacMan

7 തവണ പട്ടിക: വിമാനം - ചെറിയ ട്രെയിൻ - PacMan

8 തവണ പട്ടിക: വിമാനം - ചെറിയ ട്രെയിൻ - PacMan

9 തവണ പട്ടിക: വിമാനം - ചെറിയ ട്രെയിൻ - PacMan

10 തവണ പട്ടിക: വിമാനം - ചെറിയ ട്രെയിൻ - PacMan

ടൈപ്പുചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ച് തിരയാൻ എന്റർ അമർത്തുക

സ്വരസൂചകമായി സമാനമായ വാക്കുകൾ ബിങ്കോ