മനസ്സിന്റെ "ജിംനാസ്റ്റിക്സിനായി" ഉപയോഗപ്രദമായ ടിപ്പുകൾ രണ്ടാം ഭാഗം: ലുമോസിറ്റി

ന്യൂറോകോഗ്നിറ്റീവ് പുനരധിവാസത്തിനും എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഫംഗ്ഷനുകൾ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള വിഭവങ്ങളുടെ അവലോകനം തുടരുന്നതിന്, വളരെ ഉപയോഗപ്രദമായ ചില ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും [...]

മനസ്സിന്റെ "ജിംനാസ്റ്റിക്സിനായി" ഉപയോഗപ്രദമായ ടിപ്പുകൾ: കോഗ്നിറ്റീവ്ഫൺ

വെബിൽ തിരയുമ്പോൾ ന്യൂറോകോഗ്നിറ്റീവ് പുനരധിവാസത്തിലും എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പരിശീലനത്തിലും നിരവധി വിഭവങ്ങൾ (സ and ജന്യവും അല്ലാത്തതുമായ) ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. ഇതിൽ ഒന്ന് [...]

സ്പീച്ച് തെറാപ്പി, കൊറോണ വൈറസ്, ടെലി-റിഹാബിലിറ്റേഷൻ: ഉപയോഗപ്രദമായ രേഖകൾ

സ്പീച്ച് തെറാപ്പി താൽപ്പര്യമുള്ള മേഖലകളെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേക പരാമർശത്തോടെ കൊറോണ വൈറസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ ഈ പേജിൽ ഞങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നു. ക്ലിനിക്കൽ പ്രവർത്തനം FLI, CDA സ്പീച്ച് തെറാപ്പിസ്റ്റുകൾ - മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും [...]