മനസ്സിന്റെ "ജിംനാസ്റ്റിക്സിനായി" ഉപയോഗപ്രദമായ ടിപ്പുകൾ രണ്ടാം ഭാഗം: ലുമോസിറ്റി

ന്യൂറോകോഗ്നിറ്റീവ് പുനരധിവാസത്തിനും എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഫംഗ്ഷനുകൾ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള വിഭവങ്ങളുടെ അവലോകനം തുടരുന്നതിന്, വളരെ ഉപയോഗപ്രദമായ ചില ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും [...]

മനസ്സിന്റെ "ജിംനാസ്റ്റിക്സിനായി" ഉപയോഗപ്രദമായ ടിപ്പുകൾ: കോഗ്നിറ്റീവ്ഫൺ

വെബിൽ തിരയുമ്പോൾ ന്യൂറോകോഗ്നിറ്റീവ് പുനരധിവാസത്തിലും എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പരിശീലനത്തിലും നിരവധി വിഭവങ്ങൾ (സ and ജന്യവും അല്ലാത്തതുമായ) ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. ഇതിൽ ഒന്ന് [...]