കുട്ടിയുടെ ആംഗ്യത്തിൽ ഇതിനകം മുതിർന്നവരുടെ ആശയവിനിമയ തത്വങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു

കുട്ടിയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതും പിന്നീട് വാക്കാലുള്ള ആശയവിനിമയത്തിന് മുമ്പുള്ളതുമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് ജെസ്റ്റർ. പൊതുവേ, നമുക്ക് ആംഗ്യങ്ങളെ ഡീറ്റിറ്റിക്സ് (സൂചിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം), [...] എന്നിങ്ങനെ വിഭജിക്കാം.

മനസ്സിന്റെ "ജിംനാസ്റ്റിക്സിനായി" ഉപയോഗപ്രദമായ ടിപ്പുകൾ രണ്ടാം ഭാഗം: ലുമോസിറ്റി

ന്യൂറോകോഗ്നിറ്റീവ് പുനരധിവാസത്തിനും എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഫംഗ്ഷനുകൾ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള വിഭവങ്ങളുടെ അവലോകനം തുടരുന്നതിന്, വളരെ ഉപയോഗപ്രദമായ ചില ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും [...]